فرشته عزیزمون هم با بدرقه مکنه لیمویی، خانواده و دوستان به سربازی اعزام شد
انشاالله به سلامت بره و بازگرده به آغوش اینسپریت