دونگوو اینستاشو با این عکس آپدیت کرد و نوشت:

 شما در چهار روز گذشته به سختي كار كردين!!
منو یاد از زمانهايي كه ما به مدت 5 روز روي صحنه ميرفتيم انداخت هاهاهاها.
من ميتونم احساسات زيادي كه بين اعضا وجود داره رو بفهمم
و بار ديگه از اينكه تو این يك سال گذشته خيلي بهتر تغيير كردين تحت تاثير قرار گرفتم وآهنگ
“Goodnight like yesterday”
همچنين براي من غمگینه هه هه هه!!