برنامه جدید ام بی سی Love Me Actually

تیزر ۱

تیزر ۲

تیزر۳

تیزر۴

تیزر فردی دنس

پشت صحنه تیزر ۱

پشت صحنه تیزر ۲

پشت صحنه تیزر۴

*%*%*%*%*%*%*%%*%* *%* %*%*%*

دانلود قسمت اول 540p

دانلود قسمت دوم 540p

دانلود قسمت سوم 540p

دانلود قسمت چهارم 540p

دانلود قسمت پنجم 540p

دانلود قسمت ششم 540p

دستای گلم از این قسمت به بعد چون دونگوو حضور نداره نمیزاریم
و این که دونگوو انتخاب نشد چون به دلیل سربازی دیگه امکان ضبط برانامه وجود نداشت
وگرنه همه میدونیم بازنده اصلی کی بود اگ سربازی لعنتی وجود نداشت