میونگسو در ژاپن اینستاشو اپ کرد:

Nagoya (اسم این برجی که کنارش ایستاده)
بهم خوش گذشت /خوشحال بودم
دوستتون دارم!!!