میونگی اینستاشو اپ کرد و نوشت:

من واقعا از این دو روز لذت بردم! دوباره میام تا ببینمتون،پس لطفا منتظرم بمونید