آخرين اخبار :

 • به وب سایت ما خوش آمدید

 • با افتخار از قالب جدیدمون رونمایی کردیم

baner1
slider
slider

فصل دوم برنامه Photo People با حضور ووهیون

تو این برنامه گروهی برای یادگیری عکاسی به توکیو میرن...

22 عدد
Master
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
14672 بازدید

حتما با دیگران نیز به اشتراک بذارید

فصل دوم برنامه Photo People با حضور ووهیون

فصل دوم برنامه Photo People با حضور ووهیون

دانلود تیزر برنامه

۳۶۰/۴۸۰/۷۲۰

قسمتی از برنامه photo people با حضور ووهیون

۴۸۰ / ۷۲۰ / ۱۰۸۰

ترجمه این برنامه با کانال عزیز  TogetherWithJYJ

قسمت اول

پارت اول

۷۲۰ / ۴۸۰ / ۳۶۰

زیرنویس

 

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۷۲۰ / ۴۸۰ / ۳۶۰

زیرنویس

 

پارت پنجم

۷۲۰ / ۴۸۰ / ۳۶۰

زیرنویس

 

پارت ششم

۷۲۰ / ۴۸۰ / ۳۶۰

زیرنویس


قسمت دوم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


قسمت سوم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


قسمت چهارم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ /۷۲۰

زیرنویس

 

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


قسمت پنجم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

 

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


قسمت ششم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


 

قسمت هفتم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


 

قسمت هشتم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


زحمت ساب از اینجا به بعد با کانال عزیز  BelieveInTVXQJYJ

قسمت نهم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


 

قسمت دهم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰ پ

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


 

قسمت یازدم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


 

قسمت دوازده

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

زیرنویس


 

قسمت سیزدهم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰


 

قسمت چهاردهم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰ 


قسمت پانزهم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰ 


 

قسمت شانزدهم

پارت اول

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت دوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت سوم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت چهارم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت پنجم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰

پارت ششم

۳۶۰ / ۴۸۰ / ۷۲۰ 

باکس دانلود

با بهترین سرعت دانلود کنید

دیدگاه کاربران عزیز

22 عدد دیدگاه ثبت و تایید شده
 • Sara
  ۱۸ خرداد, ۱۳۹۷

  میگم ادمین های خوشگل یه سوال دارم این برنامه اعلام نکرده بودن ماه می پخش میشه ، پسرا چرا پخش نمیشه؟؟؟ من خیلی منتظرشم
  بعد یه سوال دیگه اگه پخش بشه ترجمه هم میکنید؟ ????

  پاسخ دهید
  • KIM HANGYU
   ۲۰ خرداد, ۱۳۹۷

   هنوز اون تاریخ نشده و باید به قسمت های نامو هم برسه…یس یس ایشالا که ترجمه هم میشه??

   پاسخ دهید
 • Sara
  ۲ تیر, ۱۳۹۷

  میگم دوستای خوبم این برنامه روز خواستی پخش میشه؟ من همش هر روز هفته منتظرشم خیلی سخته انتظار ?

  پاسخ دهید
  • KIM HANGYU
   ۵ تیر, ۱۳۹۷

   سارا جونم این برنامه هرهفته دوشنبه و چهر شنبه پخش میشه ولی ما چون با ترجمه میزاریم یکم دیرتر میشه
   امیدوارم لذت برده باشی تا حالا???

   پاسخ دهید
 • elin
  ۶ تیر, ۱۳۹۷

  خیلی منتظر این برنامه بودم. ممنونم ازتون که قرارش دادید و همینطور ممنون به خاطر ساب عالیتون.
  کارتون حرف نداره!!!

  پاسخ دهید
  • KIM HANGYU
   ۶ تیر, ۱۳۹۷

   خوشحالم که ازش لذت میبری اینس جاان
   البته ساب کار دوستای گلمون در کانال ججونگ هست ولی بازم ممنون از تعریفت لاو?❤❤

   پاسخ دهید
 • pegy
  ۶ شهریور, ۱۳۹۷

  خیلی جذابه این برنامه ممنون که برای دانلود قرار می دید

  پاسخ دهید
  • KIM HANIEH KIM HANIEH
   ۶ شهریور, ۱۳۹۷

   خواهش میشه عزیزم
   بعله خیلی جذابه
   البته گذاشتنش هم خیلی طاقت فرسا عه??

   پاسخ دهید
 • zemeston
  ۸ شهریور, ۱۳۹۷

  خیلی خیلی ممنون❤❤❤واقعا خسته نباشید ??

  پاسخ دهید
  • KIM HANIEH KIM HANIEH
   ۸ شهریور, ۱۳۹۷

   خواهش میشه…لذت ببرین??

   پاسخ دهید
 • zemeston
  ۳۱ شهریور, ۱۳۹۷

  چرا سه پارت آخر قسمت ۸ زیرنویس نداره؟

  پاسخ دهید
  • Lollipop-Yeol
   ۱۲ مهر, ۱۳۹۷

   سلام عزیزم زیرنویس این برنامه رو کانال عزیزه Together With JYJ لطف کردن به عهده گرفتن فعلا تا همینجا که گذاشتیم ترجمه شده

   پاسخ دهید
 • SLG
  ۱۱ مهر, ۱۳۹۷

  سلام

  پارت چهار و پنج قسمت هشتم یکی هستند لطفا رسیدگی کنید. ممنون

  پاسخ دهید
  • Lollipop-Yeol
   ۱۲ مهر, ۱۳۹۷

   سلام عزیزم لینک ها اصلاح شدن
   ببخشید

   پاسخ دهید
   • SLG
    ۱۳ مهر, ۱۳۹۷

    ممنون هم بابت پاسخگوییتون و هم رسیدگی سریعتون.

    پاسخ دهید
 • Azar
  ۲۴ مهر, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید این برنامه در کل چند قسمته؟؟

  پاسخ دهید
  • Lollipop-Yeol
   ۲۵ مهر, ۱۳۹۷

   سلام عزیزم ما هم نمیدونیم ولی فعلاتا همین جا اومده که گذاشتیم

   پاسخ دهید
 • Sara
  ۲۳ آذر, ۱۳۹۷

  سلام دوستان برنامه همین ۱۶ قسمته؟

  پاسخ دهید

ارسال نظر