فصل دوم برنامه Photo People با حضور ووهیون

فصل دوم برنامه Photo People با حضور ووهیون

دانلود تیزر برنامه

360/480/720

قسمتی از برنامه photo people با حضور ووهیون

480 / 720 / 1080

ترجمه این برنامه با کانال عزیز  TogetherWithJYJ

قسمت اول

پارت اول

720 / 480 / 360

زیرنویس

 

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

720 / 480 / 360

زیرنویس

 

پارت پنجم

720 / 480 / 360

زیرنویس

 

پارت ششم

720 / 480 / 360

زیرنویس


قسمت دوم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


قسمت سوم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


قسمت چهارم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت دوم

360 / 480 /720

زیرنویس

 

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


قسمت پنجم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

 

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


قسمت ششم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


 

قسمت هفتم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


 

قسمت هشتم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


زحمت ساب از اینجا به بعد با کانال عزیز  BelieveInTVXQJYJ

قسمت نهم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


 

قسمت دهم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720 پ

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


 

قسمت یازدم

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


 

قسمت دوازده

پارت اول

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت دوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت سوم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت چهارم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت پنجم

360 / 480 / 720

زیرنویس

پارت ششم

360 / 480 / 720

زیرنویس


 

قسمت سیزدهم

پارت اول

360 / 480 / 720

پارت دوم

360 / 480 / 720

پارت سوم

360 / 480 / 720

پارت چهارم

360 / 480 / 720

پارت پنجم

360 / 480 / 720

پارت ششم

360 / 480 / 720


 

قسمت چهاردهم

پارت اول

360 / 480 / 720

پارت دوم

360 / 480 / 720

پارت سوم

360 / 480 / 720

پارت چهارم

360 / 480 / 720

پارت پنجم

360 / 480 / 720

پارت ششم

360 / 480 / 720 


قسمت پانزهم

پارت اول

360 / 480 / 720

پارت دوم

360 / 480 / 720

پارت سوم

360 / 480 / 720

پارت چهارم

360 / 480 / 720

پارت پنجم

360 / 480 / 720

پارت ششم

360 / 480 / 720 


 

قسمت شانزدهم

پارت اول

360 / 480 / 720

پارت دوم

360 / 480 / 720

پارت سوم

360 / 480 / 720

پارت چهارم

360 / 480 / 720

پارت پنجم

360 / 480 / 720

پارت ششم

360 / 480 / 720