آپدیت اینستاگرام نل به همراه 6 ویدیو و یک عکس از کنسرت سولوی سونگیو

 

ترجمه کپشن:

صحنه دیگری از بزرگ شدن و رشد کردنت و دیدم

حس غرور بیشتری کردم و از کل کنسرت لذت بردم آهنگی که با هم ساخته بودیم بهتر از چیزی که انتظار داشتم شد

بعد از دیدن اجرای امروزت فکر کردم نیازی به نگرانی نیست اینو میدونم که حتی اجرای بهتری انجام میدی و برمیگردی د

یدن اعضا هم خوب بود

خوندن همزمان اینسپریت ها هم خیلی خوب بود

TRANS BY Negar

Video1

Video2

Video3

Video4

Video5

Video6