اپ اینستای رسمی اینفینیت با این ۴ عکس

در کپشن درمورد این صحبت شده که:
سونگ کیو رئیس وولیم شده بود!!! مثل شوکیسش و وقتی گلدن چایلد باش احوال پرسی کردن سرشار از شان و منزلت بود،ولی تا اونا رفتن‌ و اعضای اینفینیت اومدن رئیس رفت پی کارش و به یه پسر گستاخ تغییر پیدا کرد