برنامه خیلی جذابببب birth of a family که راجع به محافظت پسرا از سگا هست …و ماجراهای جذاب و دیدنی دیگه

زیرنویس تمام پارتا به زودی در اختیارتون میزاریم*

*لینک قسمت های مونده به زودی قرار میدیم براتون

قسمت اول:

360

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت دوم:

پارت اول

دانلود

پارت دوم

دانلود

زیرنویس فارسی هردو پارت قسمت دوم

دانلود


قسمت سوم:

پارت اول

720/360

پارت دوم

720/360


قسمت چهارم:

پارت اول

720/360

پارت دوم

720/360


قسمت پنجم:

*


قسمت ششم:

پارت اول

*


قسمت هفتم:

پارت اول

*

پارت دوم

*


قسمت هشتم:

*

 

پارت سوم

*


قسمت نهم:

پارت اول

*

پارت دوم

*

پارت سوم

*


قسمت دهم:

*