برنامه خیلی جذابببب birth of a family که راجع به محافظت پسرا از سگا هست …و ماجراهای جذاب و دیدنی دیگه

زیرنویس تمام پارتا به زودی در اختیارتون میزاریم*

*لینک قسمت های مونده به زودی قرار میدیم براتون

قسمت اول:

360

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت دوم:

پارت اول

دانلود

پارت دوم

دانلود

زیرنویس فارسی هردو پارت قسمت دوم

دانلود


قسمت سوم:

پارت اول

720/360

پارت دوم

720/360

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت چهارم:

پارت اول

720/360

پارت دوم

720/360

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت پنجم:

پارت اول

دانلود

پارت دوم

دانلود

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت ششم:

پارت اول

360 / 480 / 720

پارت دوم

دانلود

پارت سوم

480 / 720

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت هفتم:

720

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت هشتم:

دانلود

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت نهم:

دانلود

زیرنویس فارسی

دانلود


قسمت دهم:

پارت 1

پارت 2

زیرنویس فارسی

دانلود