170905

اولین فن میتینگ سولوی میونگی در ژاپن

 یعنی فقط باید خیره شد و به عظمت قدرت خدا پی برد😂

خیلی مومنت المنت کش داره😭😭😭مواظب باشین⚠

 

720 / 480 / 360