ووهیون اینستاگرم خودش و با این عکس اپدیت کرد و نوشت …
حدود دو هفته پیش ؟
رفتم اونجا
جایگاه اول
چون میخواستم خودنمایی کنم اپدیت کردم