اجراهای سونگ کیو برای اولین فول البومش 10stories


دانلود true love سونگ گیو در شوکیس کامبک

360p/480p/720p

180301

اجرای True love سونگ کیو در

M countdown

360P  /  720P

180301

اجرای Attraction سونگ کیو در

M countdown

360P/720P

زیرنویس فارسی

دانلود

180302

اجرای True love سونگگیو در

Music bank

1080/720/480/360

180302

اجرای Attraction سونگگیو در

Music bank

1080/720/480/360

180303

اجرای True love سونگیو در

Music Core

360P/480P/720/ 1080

180303

اجرای Vanishing Days سونگیو در

Music Core

360P/480P/720P/1080

180304

اجرای True Love سونگیو در

Inkigayo

360P/480P/720P/1080p

180305

اجرای Vertical live اهنگ true love :

720 / 480

180303

اجرای Vanishing Days فوکس روی سونگیو در

Music Core

360/1080

180307

اجرای stuck on سونگ گیو در

show champion

360p/480p/720p/1080p

180307

اجرای true love سونگ گیو در

show champion

360p/480p/720p/1080p

180308

اجرای True Love سونگیو در

M Countdown

360/480  / 720 / 1080

180309

اجرای true love سونگ گیو در

Music bank

360p/480p/720p/1080p

180310

اجرای true love سونگ گیو در

music core

360p/480p/720p/1080p

180311

دانلود اجرای سونگ گیو در

Inkigayo

 360p/480p/720p/1080p


180312

جشن پایانی برد سونگ کیو در

Music Bank

1080 /  720 / 480 / 360

180313

پشت صحنه اجرای show champion سونگ گیو

360p/720p

180321

پشت صحنه اجرای true love سونگ کیو در M Countdown :

720 / 480 / 360

180422

دانلود پشت صحنه The Show سونگ کیو

720 / 360