میونگ سو اینستاشو اپ کرد و نوشت:

تعطیلات سال جدید قمری شادی داشته باشین